Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voltnet B.V (Particulieren)

Inleiding.

Voltnet B.V., handelend onder KvK nummer 90235061 is werkzaam op het gebied van de verkoop, installatie en onderhoud van zonnepanelen en daarbij behorende producten.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig per: Mei 2023

Artikel 1. Definities

1.In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Wij / we / ons / onze:    Voltnet B.V., handelend onder KvK nummer 90235061.

Jij / Je/ Jou:                  de particuliere woningeigenaar (Consument). Hier wordt uitdrukkelijk uitgegaan van een natuurlijke persoon en niet een persoon die handelt uit naam van een bedrijf. Hiervoor gelden de ‘’Algemene voorwaarden Voltnet B.V. (Zakelijk).

Offerte:                        Prijsindicatie die wij, Voltnet B.V., versturen aan de consument voor de zonnepanelen en daarbij behorende producten en diensten.

Overeenkomst:             Alle overeenkomsten tussen Voltnet B.V. en de consument.

Partijen:                       Voltnet B.V. en de consument.

Artikel 2 Algemeen

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Voltnet B.V. en de consument.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met de consument, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Voltnet B.V. en de consument zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien

en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.4 Voltnet B.V. behoudt het recht ten alle tijden de Algemene voorwaarden aan te passen. Ook als er lopende overeenkomsten zijn. Wij zullen de klant hier direct van op de hoogte stellen en naar mate van alle redelijkheid handelen.

Artikel 3 Offertes, totstandkoming van de overeenkomst, schouw, annulering

3.1 Offerte wordt opgesteld aan de hand van een dakscan die gegenereerd wordt door ons systeem. Bij interesse van de consument, wordt deze bekeken door onze medewerker en zo nodig aangepast naar specifieke situatie van de klant. Offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidstermijn van 14 dagen, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3.2 De in de offerte benoemde opbrengsten, terugverdientijden, rendementen en aannames zijn indicatief. Deze bieden geen garantie op de daadwerkelijke situatie en toekomstverwachtingen van de consument. Wij doen ons best om dit zo volledig en juist mogelijk in te richten.

3.3 Consument is gebonden aan de Algemene voorwaarden van Voltnet B.V. en de offerte indien die akkoord heeft gegeven op de offerte binnen de aangegeven geldigheidstermijn.

3.4 Voltnet B.V. behoudt ten alle tijden het recht om de offerte in te trekken, ook binnen de aangegeven geldigheidstermijn.

3.5 De offerte geldt niet voor eventuele toekomstige opdrachten.

3.6 Nadat consument akkoord heeft gegeven op de offerte, wordt een technische schouw ingepland bij de klant op locatie. Uit de schouw kan een meerprijs op de offerte komen. Denk hierbij aan een aanpassing van de meterkast. Ook kan het voorkomen dat er na de technische schouw wordt geconcludeerd dat de woning niet geschikt is om zonnepanelen te plaatsen. Denk hierbij aan veiligheidsredenen voor monteurs of asbest in het dak. Hiermee wordt de overeenkomst ontbonden.

3.7 Bij akkoord van de definitieve offerte na de schouw, wordt een aanbetalingsfactuur gestuurd van 50% van het definitieve offertebedrag. Na aanbetaling van het Factuurbedrag heeft de consument recht op installatie van de zonnepanelen.

3.8 Consument heeft recht om na akkoord van offerte de overeenkomst te annuleren. Als er nog geen schouw heeft plaatsgevonden, dan zijn er geen annuleringskosten. Tussen het moment van schouw en een dag voor de ingeplande installatie worden €400,- excl. BTW annuleringskosten gerekend. Minimaal 24 uur voor de ingeplande installatie moet de overeenkomst geannuleerd worden.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen van producten en diensten van Voltnet B.V. luiden in euro’s en zijn met 0% BTW.  Na de definitieve offerte hoeft de consument geen bijkomende kosten te verwachten, tenzij de aangeleverde informatie niet volledig of onjuist was. In dat geval is Voltnet B.V. gerechtigd om bijkomende kosten aan consument door te berekenen.  

4.2 Indien de ingeplande installatiedatum later dan 3 maanden in de toekomst plaatsvindt, heeft Voltnet B.V. recht volgens artikel 35 BW boek 7 om totale offerteprijs te verhogen met maximaal 6%.

Artikel 5 Installatie en oplevering

5.1 De installatie wordt uitgevoerd door monteurs die bij ons in dienst zijn of monteurs die worden ingehuurd bij externe installatiebedrijven. Consument geeft bij akkoord van offerte automatisch toestemming voor het eventuele inschakelen van derde partijen. Alle monteurs werken volgens de wettelijke richtlijnen. 

5.2 Zodra de installatiewerkzaamheden zijn voltooid en de consument akkoord heeft gegeven voor de afronding, dan geldt dit als oplevering van het product.

5.3 Installatiewerkzaamheden mogen worden afgebroken, met eventuele ontbinding van de overeenkomst tot gevolg als er sprake is van een van de volgende situaties:

  • De veiligheid van medewerkers is niet te waarborgen door constructieproblemen of weersomstandigheden;
  • De locatie voor de installatiewerkzaamheden niet afdoende en/of veilig bereikbaar is;
  • Asbest wordt aangetroffen;
  • De staat van het dak en/of andere locaties waar werkzaamheden uitgevoerd moeten worden dusdanig slecht of onveilig is dat de installatiewerkzaamheden niet volgens onze normen en/of met de door ons gebruikte materialen mogelijk zijn;
  • Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

Artikel 6 Garanties

6.1 Bij Voltnet B.V. wordt er onderscheid gemaakt tussen twee garantiesoorten:

  1. Productgarantie: Duur van de fabrieksgarantie wordt per product aangegeven in de door consument ontvangen offerte.
  2. Installatiegarantie: Ook wel de montagegarantie genoemd. Voltnet B.V. biedt standaard 2 jaar installatiegarantie aan.

6.2 Consument dient defect aan product of systeem zo snel mogelijk te melden. Voltnet B.V. gaat in dat geval een onderzoek starten om oorzaak te achterhalen en het probleem op te lossen.

6.3 Om garantie te behouden mogen reparaties of onderhoudsdiensten uitsluiten door Voltnet B.V. of zijn partners verricht worden.

 

Artikel 7 Uitsluitingen garantie

7.1 Defecten of storingen die ontstaan zijn door het handelen van consument. Denk hierbij aan het verplaatsen van de zonnepanelensysteem of tijdelijk loskoppelen van het systeem door dergelijke verbouwingswerkzaamheden. Op dat moment vervallen alle garanties.

7.2 Defecten die veroorzaakt zijn door externe factoren. Aantal voorbeelden hiervan zijn: Brand, kortsluiting, extreme weeromstandigheden, gebreken aan de meterkast, etc.

7.3 Storingen ontstaan door werkzaamheden en/of uitbreidingen aan het product of systeem welke niet door Voltnet B.V. zijn uitgevoerd vallen niet onder de garantie.

7.4 Storingen veroorzaakt door defecten in randapparatuur vallen niet onder de garantie.

7.5 Mocht uit het onderzoek blijken dat het defect/de storing te wijten is aan bovenstaande punten of andere factoren buiten Voltnet B.V. dan zullen de kosten bij u in rekening worden gebracht.

7.6 Cosmetische afwijkingen vallen niet onder de garantie. Het gaat dan om situaties zoals, maar niet beperkt tot, kleurverschil bij plaatsing of verkleuring op termijn. Bij cosmetische afwijkingen worden producten niet vervangen en er is ook geen recht op vergoeding.

 

Artikel 8 Schade

8.1 Zodra de monteur tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden schade aan de Zonnepanelen en/of aan de Woning heeft toegebracht of op het moment dat er binnen twee jaar na de levering schade aan de Woning door de

Werkzaamheden is ontstaan, kun je hiervan een melding maken bij onze klantenservice.

8.2 De behandeling van de schade aan de woning door ons, dan wel onze verzekeraar, staat los van jouw betalingsverplichting indien de zonnepanelen

door ons conform artikel 5.2 van deze Algemene voorwaarden zijn geleverd.

8.3 Mocht blijken dat de dak- en gevelconstructie tijdens het uitvoeren van de

werkzaamheden of achteraf onzichtbare onvolkomenheden en/of gebreken

(gaat) vertonen, kunnen wij als Voltnet hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

8.4 Indien wij aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de schade die is ontstaan tijdens de installatie, zal de afhandeling van de schade conform artikel 11 afgehandeld worden.

 

Artikel 9 Betaling

 

9.1 Betaling door de consument dient te geschieden binnen de door partijen overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.

9.2 De consument heeft niet het recht om de betaling op te schorten.

9.3 Indien de consument niet binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 5.1 betaalt, en daarna na 3 herinneringen ook niet, dan zal er een incassobureau ingeschakeld worden. Bij het inschakelen van een incassobureau zijn de incassokosten, voor rekening van de consument, conform artikel 3:92 lid 2 BW.

9.4 Voltnet B.V. blijft de eigenaar van de geleverde producten, totdat alle vorderingen die Voltnet B.V. op de consument heeft of zal krijgen. Voltnet B.V. is gerechtigd de materialen die onder eigendomsvoorbehoud (Artikel 10) zijn geleverd, en nog bij de consument aanwezig zijn, terug te nemen indien de consument in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, of in betalingsmoeilijkheden verkeert, of dreigt te gaan verkeren. Consument zal Voltnet B.V. te allen tijde vrije toegang verlenen tot uw terrein(en) en/of gebouw(en), ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van haar rechten.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 

10.1 De door ons geleverde zonnepanelensysteem blijven eigendom van Voltnet B.V. tot het moment dat de consument alle betalingen volgens overeengekomen overeenkomsten zijn voldaan.

10.2 Tot de eigendomsoverdracht van het geleverde zonnepanelensysteem dien je voor derden (waaronder potentiële kopers, deurwaarders, curatoren en dergelijke)

duidelijk het zonnepanelensysteem aan te merken als eigendom van Voltnet B.V. Daarnaast is het niet toegestaan om het zonnepanelensysteem zonder schriftelijke toestemming te verhuren, verpanden, verkopen of in gebruik te geven aan derden.

10.3 Voltnet B.V. heeft het recht het geleverde zonnepanelensysteem direct terug te nemen, indien de consument niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. De kosten die wij moeten maken om het zonnepanelensysteem terug te nemen en de schade (waaronder waardedaling van de producten) die Voltnet B.V. daardoor lijdt, komen voor rekening van de consument.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 

11.1 Voltnet B.V. levert producten en/of diensten volgens de wettelijke richtlijnen. Wij zorgen ervoor dat de installatie op juiste wijze wordt uitgevoerd door onze monteurs of installatiebedrijven die wij inhuren. In beide gevallen blijven wij aansprakelijk.

11.2 Veroorzaken wij schade aan uw spullen en zijn wij daarvoor aansprakelijk, dan zullen wij de directe schade vergoeden. Dit doen wij tot maximaal het bedrag wat onze aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Wij vergoeden geen immateriële schade of schade die het gevolg is van de schade aan goederen, zoals bedrijfsschade (verlies van winst of inkomsten). Ook compenseren wij geen opgenomen vrije dagen of rendement.

11.3 Tijdens uitgevoerde werkzaamheden kunnen zichtbare sporen achterblijven als gevolg van, maar niet beperkt tot, montage of demontage van steigers en graaf-, boor- en straatwerkzaamheden. Deze sporen zijn helaas onvermijdelijk. Wij kunnen hiervoor niet (geldelijk) aansprakelijk voor worden gesteld. Wij zetten ons uiteraard in om deze sporen tot een minimum te beperken.

11.4 Is er sprake van overmacht of zijn wij afhankelijk van derden voor bijvoorbeeld de werking van onze producten/diensten? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen. Een voorbeeld van zo’n situatie is een internetstoring.

11.5 Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of

energiewetgeving. Mochten deze wijzigingen ons dwingen om de regels aan te passen dan mogen wij dat doen.

11.6 Ten slotte bent u zelf verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten en zijn wij dus niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik van de producten.

 

Artikel 12 Herroepingsrecht

 

12.1. Consument kan gedurende 14 dagen na installatie van het zonnepanelensysteem de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de

dag nadat de zonnepanelen zijn opgeleverd volgens artikel 5.2.

12.2. Je kunt gebruik maken van het herroepingsrecht door binnen de in lid 1 van dit

artikel genoemde termijn contact op te nemen met onze klantenservice.

12.3. Bij een beroep op het herroepingsrecht worden er kosten voor demontage

en (eventuele) waardevermindering van de zonnepanelen en alle bijbehorende producten bij je in rekening gebracht. Kosten hiervan kan je vooraf bij ons opvragen. Denk hierbij aan de door ons gemaakte installatie kosten, afschrijving op de zonnepanelen, demontage kosten, etc.

12.4 Voltnet B.V. kan niet garanderen dat na demontage van het zonnepanelensysteem alles in oorspronkelijk staat is. Bij complexe en of dure verwijderingswerkzaamheden kan het voorkomen dat hier derde partijen voor ingeschakeld moeten worden. Kosten hiervan zijn niet te verhalen op Voltnet B.V.

 

Artikel 13 Privacy

Voltnet B.V. gebruikt de gegevens van consument uitdrukkelijk alleen voor het tot stand komen van de overeenkomst en het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden. Deze gegevens delen wij alleen aan derde partijen die betrokken zijn bij dit proces, zoals het installatiebedrijf die ingeschakeld wordt door ons. Door akkoord te gaan met de offerte gaat de consument automatisch akkoord met onze privacyverklaring. Deze is te vinden op: www.voltnet.nl/privacyverklaring.

 

Artikel 14 Overmacht

14.1 Voltnet B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: natuurrampen, oorlog, stakingen, pandemieën, overheidsmaatregelen, technische storingen bij Enphase Energy of bij externe dienstverleners, en iedere andere omstandigheid waarop Voltnet B.V. geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 15Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle overeenkomsten tussen Voltnet B.V. en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Voltnet B.V. en de consument waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden geprobeerd opgelost te worden tussen Voltnet B.V. en de consument. Indien dit niet tot een overeenstemming leidt, zal zal het geschil of de geschillen, worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Rotterdam.